Privacy Policy

 

Privacyverklaring sp.a/OSP vzw

sp.a/OSP vzw begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door sp.a/OSP vzw en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

sp.a/OSP vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als sp.a/OSP vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

sp.a/OSP vzw
Grasmarkt 105/37-47
1000 Brussel
info@s-p-a.be
02/5520200

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door sp.a/OSP vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Uw sp.a lidmaatschap
  • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten
  • Om u op de hoogte te houden van nieuws en standpunten op basis van uw interesses.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij kunnen u een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geboortedatum, geslacht….. We kunnen ook nog andere gegevens vragen die we nodig hebben om u de dienst te kunnen leveren zoals specifieke voorkeuren en vereisten die met de betrokken dienst te maken hebben (bvb. IBAN en BIC voor innen lidgeld via domiciliëring, interessethema’s voor gerichte mailings,…).

Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: bijvoorbeeld mondeling via huisbezoeken, via uw afdeling, telefonisch via ons onthaal, schriftelijk via leden- en aanwezigheidsformulieren, via elektronische formulieren op de websites,…. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u lid wordt, wanneer u deelneemt aan een activiteit, wanneer u zich registreert op onze site, u zich abonneert op onze nieuwsbrief(ven) of wanneer u ons informatie vraagt.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het drukken van onze lidkaarten
Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 14 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

sp.a/OSP vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Leden: de bewaringstermijn van de persoonsgegevens door sp.a: de persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 30 jaar na het einde van het lidmaatschap.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging van de privacyverklaring

sp.a/OSP vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Ontdek onze standpunten

Veilige Stad

Mobiele Stad

Sociale Stad

Onderwijsstad

Woonstad