Meer over Mobiliteit

 

Mobiliteit

We willen met Antwerpen inzake mobiliteit tegen 2030 opnieuw bij Europese topsteden aansluiten. Dat kan niet met recepten van de vorige eeuw en met het voortzetten van het huidige en-en-beleid. We willen met Antwerpen ambitie tonen. Antwerpen leefbaar en bereikbaar maken, is de kern van onze mobiliteitsvisie. Als havenstad en economische motor van het land moet Antwerpen bereikbaar zijn. Ook de Antwerpenaar wil zich comfortabel, veilig en betaalbaar in zijn stad kunnen verplaatsen. Dat kan in een autoluwe stad.

Dit is niet alleen het verhaal van de kernstad maar ook en vooral van de districten en ook de randgemeenten. Het is een toekomstgericht en economisch verhaal: iedereen vaart er wel bij. We willen volwaardige fiets- en openbaarvervoerverbindingen tussen het stadscentrum en de buitendistricten en randgemeenten, en tussen de districten onderling creëren. We willen sluipverkeer uit de woonwijken weghalen. Zonder de auto te bannen, willen we de stad zo inrichten dat bewoners en bezoekers zich echt anders kunnen verplaatsen: nog meer met de fiets en te voet, minder vaak met de eigen auto en meer met het openbaar vervoer.

Openbaar & collectief vervoer

De combinatie van fietsen met het gebruik van tram en trein wint in alle modern bestuurde steden aan populariteit. Om die combinatie mogelijk te maken, heeft Antwerpen behoefte aan extra tram- en treinverbindingen tussen het centrum en de districten en randgemeenten. De Noorderlijn naar Luchtbal werd weliswaar in gebruik genomen, maar waar blijven de tramlijnen naar Ekeren, Wilrijk, Kontich, Edegem, Schilde, Brasschaat en Malle? Wij willen de door de Vlaamse regering en het stadsbestuur vergeten tramprojecten van onder het stof halen. We willen ook dat weinig of niet gebruikte voorstad-treinlijnen maximaal worden benut en dat tram/bus en trein beter op elkaar aansluiten. We willen de verregaande liberalisering van de taxisector tegengaan – die is funest voor werknemers en gebruikers.

 1. Wij willen dat de in het Toekomstverbond aangegane engagementen tussen Vlaams gewest, stad en burgercomités ook daadwerkelijk worden uitgevoerd (zie infrastructuur).
 2. We willen de aanleg van tramlijnen tussen het stadscentrum en Ekeren, Schoten, Wilrijk, Kontich, Edegem, Schilde, Brasschaat en Malle nieuw leven inblazen alsook een bovengrondse tramverbinding over de Schelde.
 3. We willen nagaan hoe een tramverbinding naar Schoten de Bischoppenhoflaan kan opwaarderen.
 4. We willen werk maken van de opening van premetrostations Drink en Carnot en van de premetrokoker Kerkstraat-Pothoekstraat.
 5. We willen parkeerplaatsen aan de stadsrand, niet in het stadscentrum aanleggen. We willen veilige parkeer- en reisvoorzieningen (P&R) waar gebruikers van het openbaar vervoer tegen een beperkt tarief kunnen (fiets)parkeren. We willen één ticket voor parkeren én het gebruik van openbaar vervoer.
 6. Om te komen tot een echt voorstadnet met treinen willen we het aantal stoptreinen en halteplaatsen binnen de Antwerpse agglomeratie opvoeren. We pleiten dan ook voor het heropenen van een aantal bestaande singelstations (Antwerpen Oost, Dam) het vernieuwen/opwaarderen van het station Antwerpen Zuid en het investeren in een nieuw singelstation Schijnpoort en een nieuw treinstation op de Concentra-site op Linkeroever.
 7. We willen dat Antwerpenaars niet langer dan een kwartier op de voorstadtrein hoeven te wachten.
 8. We willen dat de fiets op tram en trein kan worden meegenomen.
 9. De commerciële snelheid van de stadstrams ligt met gemiddeld 14,6k m/u ver beneden de gewenste snelheid van 25 km/u. Wij wensen dat op alle kruispunten met verkeerslichten waar trams passeren de verkeersregeling wordt aangepast en de doorstroming drastisch wordt verbeterd.
 10. We maken werk van een regelmatige overzetdienst tussen Linker- en rechteroever.
 11. We willen het actiegebied van de waterbus We evalueren ook de huidige stopplaatsen en investeren in nieuwe aanlegplaatsen, zoals in Hoboken.
 12. We willen ter ontlasting van de A12 en de Frans Tijsmanstunnel een waterbus in het Kanaaldok laten varen, als verbinding met Berendrecht en Zandvliet en met haltes in de haven
 13. We willen in overleg met de sector en rekening houdend met de evolutie van de technologie, werk maken van een duurzaam taxiplan met tegen 2025 uitsluitend emissievrije taxi’s.
 14. Bij het toekennen van de standplaatsen voor taxi willen we voorrang geven aan taxi’s die CO2-vrij rijden. We willen elektrische snellaadsystemen op drukke taxiplaatsen.
 15. Als onderdeel van een doordacht mobiliteitsbeleid willen we taxivervoer een rol laten spelen. We willen daarbij geen beroep doen op platformkapitalisme (Uber).
 16. Wij willen de prijs voor een taxirit niet vrij maken en willen een prijsvork en eenvormigheid in de taxitarieven
 17. Om overlast tegen te gaan op drukke plekken zoals het Centraal Station willen we in samenwerking met de arbitragecommissie van de taxisector stewards inzetten.
 
Zonder de auto te bannen, willen we de stad zo inrichten dat bewoners en bezoekers zich echt anders kunnen verplaatsen: nog meer met de fiets en te voet, minder vaak met de eigen auto en meer met het openbaar vervoer.
 

Voetganger en toegankelijkheid

 1. Een toegankelijke stad is een stad waar iedereen gelijkwaardig toegang heeft tot de gebouwen, de publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking. Wij wensen daarom met Antwerpen het Vlaams toegankelijkheidscharter van ‘Inter’ te ondertekenen.
 2. We willen dat de publieke ruimte volgens de Universele Ontwerprichtlijnen wordt getekend en aangelegd (‘Universal Design’). Dat is de beste garantie om aantrekkelijke vormgeving te doen samengaan met praktisch gebruik voor iedereen. Alle betrokken stadsambtenaren krijgen daartoe de gepaste opleiding.
 3. We willen het buurtbestek introduceren voor alle ingrepen met impact op de publieke ruimte. Bij de herinrichting van straten en pleinen, maar ook bij de inplanting van gemeenschapsvoorzieningen, draaien we de rol tussen overheid en burger om. Buurtbewoners krijgen de kans om op basis van een indicatief budget een eisenprogramma op te stellen, dat in een bestek te gieten en aan politiek en diensten over te maken.
 4. We willen investeren in kindvriendelijke, toegankelijke en duurzame straten, parken en pleinen. Jong en oud en mensen die niet goed te been zijn, zijn de norm bij de aanleg van straten en pleinen maar evengoed laaggeletterden of gezinnen met kinderen.
 5. We willen de verrommeling van het openbaar domein tegengaan en daardoor de toegankelijkheid ervan vergroten. Bouwwerven dienen fatsoenlijk te worden ingericht en na afloop van de werken moet het openbaar domein in uitstekende staat worden achtergelaten. Daartoe willen we het toezicht uitbreiden.
 6. Naar het voorbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen wij nutsmaatschappijen verplichten om nutskasten ondergronds te installeren voor winkelramen, in beschermde stads- en dorpsgezichten en op trottoirs die geen 150 cm breed zijn.
 7. We willen reclamevrije gebieden in het openbaar domein creëren. We kijken daarvoor nauwer toe op het naleven van de regels rond reclame.
 8. We willen extra zitbanken in de straten plaatsen, waarop mensen kunnen rusten en keuvelen.
 9. We willen voldoende beplanting aanbrengen in straten en op pleinen en willen bewoners stimuleren om daaraan mee te werken (gevel- en verticale tuinen, groendaken…).
 10. We wensen een stadsergonoom aan te stellen die erop toeziet dat de publieke ruimte en het straatmeubilair in het bijzonder aangepast zijn aan al wie in de stad vertoeft.
 11. We willen kunst en poëzie in de publieke ruimte
 12. De ondergrondse Scheldeverbindingen voor voetgangers en fietsers gaan gebukt onder permanente technische storingen. We willen de nodige investeringen om de bedrijfszekerheid van die verbindingen drastisch op te krikken.

Fietsers

 1. We willen dat de fietsassen vanuit de rand en de districten beter aansluiten op het fietsnetwerk in de stadskern. Daartoe willen we fietscorridors (doorgaande fietsroutes) aanleggen. We willen dat er ook in de binnenstad duidelijke fietsassen komen.
 2. We willen dat het stadscentrum vanuit alle districten (met uitzondering van de verafgelegen Polder) per fiets op maximaal 20 minuten veilig en comfortabel bereikbaar is.
 3. We willen leesbare fietscorridors vanuit de rand naar het centrum met voldoende ruimte om veilig te fietsen en gericht op doorstroming (groene golf voor fietsers, minder verkeerslichten).
 4. Via groene fiets -en wandelcorridors willen we Park Spoor Noord, het Stadspark en de Konijnenweide met elkaar verbinden. Zo creëren we een groene lus die de drie parken van de binnenstad verbindt. Door het planten van bomen tussen de fiets- en voetpaden aan de ene en het autoverkeer aan de andere kant garanderen we ook de veiligheid van de zwakke weggebruikers.
 5. Wanneer bij werken fietsruimte wegvalt, willen we in nieuwe ruimte voorzien.
 6. We willen fietscorridors in het centrum met voldoende fietsenstallingen. We willen alvast de Kaaien, de Leien, de Singel en de Plantin- en Moretuslei als fietscorridors aanleggen.
 7. We willen alle districten onderling met kwaliteitsvolle fietspaden verbinden.
 8. We willen fietspaden van twee meter breed in alle hoofdstraten in alle wijken.
 9. In overleg met de districten en fiets- en bewonersgroepen willen we zoveel mogelijk fietsstraten
 10. We willen fietsvriendelijke kruispunten en een fietsvriendelijke regeling van de verkeerslichten (voorsprong op andere voertuigen, groene golven…).
 11. We willen waar het veilig kan toelaten dat fietsers rechtsaf door het rood kunnen afslaan.
 12. We willen dat fietsers via een interactieve kaart kunnen aan het stadsbestuur kunnen melden welke plekken gevaarlijk of aan reparatie toe zijn.
 13. We willen met de fietsersbeweging en de randgemeenten bekijken hoe we op langere termijn de infrastructuur aan elektrische snelfietsen

Autoluwe straten

We willen opnieuw ruimte en lucht geven aan voetgangers, fietsers en gebruikers van straten en pleinen. Het historische stadscentrum willen we autovrij maken en de Turnhoutsebaan willen we als verlengstuk van de Meir en de De Keyserlei tot een autoluwe boulevard omvormen.

 1. Voor het stadscentrum tussen de Singel en de Schelde willen we net als in andere toekomstgerichte steden een slim circulatieplan
  • In nauw overleg met de districten Antwerpen, Borgerhout en Berchem.
 2. We willen een autovrije zone van aan de Schelde tot het Operaplein.
  • Met een knip ter hoogte van de Kaaien, de Meirbrug en het Operaplein.
 3. We willen een autoluwe as van het Operaplein tot de Turnhoutsepoort.
  • Met voldoende ruimte voor fietser, voetganger en lokaal verkeer.
  • Met ondergronds tramverkeer.
  • Met een knip in de straten tussen de Turnhoutsebaan en de Plantin- en Moretuslei.
 4. We willen elke eerste zondag van de maand Antwerpen autovrij maken tussen de Schelde en de Ring. Ook in de districtscentra onderzoeken we de mogelijkheid van autovrije zondagen.
 5. Alle straten die kreunen onder sluipverkeer willen we tot woonstraten omvormen, te beginnen met een tijdelijke inrichting. In smalle woonstraten willen we ons niet beperken tot het plaatsen van zone 30-borden. We willen die woonstraten echt teruggegeven aan de bewoners. De auto is er te gast en wordt soms ook gebannen (speelstraten in vakantieperiodes, Lentepoets…). In sommige van die autoluwe woonstraten willen we alleen nog bewoners hun auto laten parkeren.
 6. In schoolstraten willen we het autoverkeer bij het begin en het einde van de school bannen. We willen de organisatie van schoolstraten met een sociaaleconomieproject ondersteunen.
 7. We willen dat grote vrachtwagens – minstens op de momenten dat het schoolverkeer op straat is – niet worden toegelaten in straten in schoolomgevingen. Voor de binnenstad wensen we een strenger regime toe te passen.
 
Het verkeer moet veel veiliger worden in Antwerpen, zeker voor fietsers en voetgangers.
 

Verkeersveiligheid

Het verkeer moet veel veiliger worden in Antwerpen, zeker voor fietsers en voetgangers. Het aantal letselongevallen bij die groep was sinds de eeuwwisseling nooit zo hoog als nu. Verkeersveiligheid krijgt de hoogste prioriteit bij elke ingreep in de verkeersorganisatie.

 1. We willen ervoor zorgen dat er tegen 2030 geen enkel dodelijk verkeersslachtoffer meer valt in Antwerpen. Binnen zes jaar moet het aantal verkeerslachtoffers gehalveerd worden.
 2. We voeren het STOP-principe overal terug in (eerst stappers, dan trappers, openbaar vervoer en personenwagens).
 3. Aan verkeerslichten willen we de wachttijden voor fietsers en voetgangers willen we beperken.
 4. We willen werk maken van conflictvrije kruispunten. Alle nieuwe kruispunten die worden aangelegd zijn conflictvrij.
 5. We willen kruispunten goed en leesbaar inrichten. Ook voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking.
 6. Zwaar vrachtverkeer willen we weghouden van fiets- en voetgangersroutes.
 7. We willen aansluiten bij de alliantie van grote Europese steden die streeft naar strengere voorschriften voor de inrichting van vrachtwagencabines.
 8. We willen venstertijden instellen voor vrachtwagens in woon- en schoolzones. We doen dit in samenspraak met de transport- en bouwsector.
 9. Zwarte punten willen we systematisch en prioritair wegwerken. Per jaar zijn dat er minstens tien.
 10. We willen zone 30 invoeren over het hele grondgebied van de stad en de infrastructuur daarop afstemmen. Uitzonderlijk kan op bepaalde assen in de bebouwde kom 50km/u toegelaten worden.
 11. We willen dat de politie strenger optreedt tegen verkeersovertredingen.
 12. We willen nog meer op verkeerseducatie Ook de politie kan daarbij een actieve rol spelen.
 13. Er komen commissies verkeersveiligheid in elk district. Daarin kunnen naast de districtsraadsleden ook burgers, experts en middenveldorganisaties een rol spelen.

Proper rijden

 1. Tegen 2030 willen we alle ontploffingsmotoren uit de binnenstad weren en tegen 2035 op het hele grondgebied.
 2. Tegen 2030 willen we alle openbaar vervoer emissievrij
 3. We willen bewoners stimuleren om elektrisch te rijden.
  • We willen de laadinfrastructuur voor elektrisch rijden gevoelig uitbreiden.
  • We willen het gebruik van elektrische deelauto’s stimuleren door meer aanbieders kansen te bieden en door het elektrisch laden van deelauto’s op het openbaar domein te faciliteren. Dat doen we samen met projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, bedrijven en bewonersgroepen.
  • We willen extra parkeerfaciliteiten voor deelauto’s en elektrische wagens invoeren.
  • Via de bouwcode willen we ervoor zorgen dat nieuwe parkeergarages in verplichte oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s voorzien.

Sterke publieke diensten

In veel steden in en buiten Europa komen tegenbewegingen op gang als verzet tegen de neoliberale recepten om diensten te privatiseren, personeel af te danken en gemeenschapsgoederen in de uitverkoop te zetten. In die steden geeft men openbare diensten en goederen opnieuw in handen van de gemeenschap ten einde die betaalbaar en toegankelijk te maken, maar ook om betere tewerkstelling te creëren, en om een betere inspraak te creëren met betrekking tot de keuzes die we moeten maken om de klimaat- en vluchtelingencrises het hoofd te bieden. Wij willen naar een sterk municipalisme en daarmee aansluiten bij andere steden zonder angst (‘fearless cities’).

’t Stad is van ons. Publieke goederen zoals spoor, energie en water of diensten zoals zorg of veiligheid, zijn ons aller bezit. De stad hoeft die diensten niet per sé allemaal zelf aan te bieden, maar wij willen geen commercialisering meer van deze diensten. Publieke eigendom en publiek beheer van publieke diensten hoeven de kwaliteit van die dienstverlening niet in de weg te staan. Naast overheidsbedrijven en intercommunales is er in onze stad voor het beheer van publieke goederen ook plaats voor burgerinitiatieven, gebruikerscollectieven of coöperatieve verenigingen. Op die manier versterken we de democratische tegenmacht van onderuit. Dit is niet louter een kwestie van meer economische democratie. Het getuigt ook van meer sociale en ecologische vooruitziendheid.

 1. Ten einde te komen tot performant, kwaliteitsvol en betaalbaar openbaar vervoer willen we de regie ervan in een publieke vervoerregio Antwerpen met 33 gemeenten in handen nemen.
 2. Samen met de Vlaamse overheid willen we afspraken maken over financiële garanties voor de goede werking van de vervoerregio (de gewestelijke dotatie versterkt met extra inkomsten uit tol- en/of kilometerheffing).
 3. Aangezien privatisering niet de oplossing maar een belangrijke hinderpaal is voor performant stedelijk openbaar vervoer, willen we de mogelijkheden van een eigen openbare stadsgewestelijke vervoersmaatschappij Die biedt een breed palet aan, van tram en bus over deelauto- en deelfietssystemen tot collectief vervoer over het water.
 4. Om het draagvlak voor de eigen openbare stadsgewestelijke vervoersmaatschappij te verbreden, willen we de mogelijkheid van medebeheer van burgers (publiek-civiele samenwerking)

Versterken van de eigendomspositie van stad en haven

 1. Wij willen dat het Havenbedrijf eigenaar en beheerder wordt van de spoorinfrastructuur in het havengebied.
 2. We willen alleen tramprojecten in publiek-publieke samenwerking waarbij de traminfrastructuur publieke eigendom
 3. Binnen de Ring is Antwerpen eigenaar van alle wegen. We willen bij de Vlaamse overheid aandringen om werk te maken van de eigendomsoverdracht van de gewestwegen.
 4. Wij willen dat Fluvius Antwerpen ook de stoepen gaat onderhouden en een ‘tegelbank’ aanlegt zodat bij nieuwe aansluitingen of werken aan de nutsleidingen, de originele betegeling kan worden hersteld en stoepen niet langer verminkt worden met een mikmak van minderwaardige materialen.
 5. We willen de uitverkoop van gronden van stad en OCMW stoppen. In pps-projecten voor de uitbouw van voorzieningen worden overheidsgronden niet verkocht maar in concessie geven. Zo blijft de grond van de overkapte Ring bijvoorbeeld publieke eigendom.
 
Ontdek onze standpunten

Veilige Stad

Mobiele Stad

Sociale Stad

Onderwijsstad

WoonstadDownload ons volledige programma voor Antwerpen