Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen

 

Rechtvaardige scholen maken het verschil

Meer dan een vijfde van de Antwerpse jongvolwassenen verlaat de school zonder diploma of beroepscompetentie. Op tien jaar tijd gaat het om zowat 14.000 jongeren. Dat is niet alleen erg voor die jongeren, maar ook voor de samenleving. Die ziet talent verloren gaan, terwijl er veel werkaanbod is. Die samenleving betaalt ook de factuur voor de uitstroom zonder diploma (minder belastinginkomsten, meer uitgaven sociale zekerheid…). Maar het is ook onrechtvaardig. Internationale studies tonen aan dat inzetten op basisonderwijs (kleuter- en lagere school) de beste resultaten oplevert. Ook voor kinderen uit kansarme gezinnen. Daarom focussen we in eerste instantie op het basisonderwijs (kleuter- en lagere school), zonder de crèche of het middelbaar onderwijs uit het oog te verliezen. We hebben ook extra aandacht voor technisch en beroepsonderwijs, waar de ongekwalificeerde uitstroom vaak erg groot is. Met een urgentieplan willen we de ongekwalificeerde uitstroom tegen 2030 van meer dan 20% naar 5% terugbrengen.

Antwerpen beschikt over een sterk uitgebouwd stedelijk onderwijsnet, met 42% van de leerlingen in het kleuteronderwijs, 33% in het lager onderwijs en 21% in het secundair onderwijs. Behalve als inrichtende macht moet de stedelijke overheid netoverschrijdend (katholiek, provinciaal, gemeenschapsonderwijs, methodescholen…) de rol van regisseur en bemiddelaar op zich nemen. Bedoeling is alle jongeren optimaal onderwijs te verstrekken en hen de kans te bieden zich te ontplooien tot vrije en verantwoordelijke burgers die een nuttige bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Elke jongere moet naar eigen vermogen in het onderwijs kunnen participeren en het onderwijs moet elke leerlinge eerlijke kansen geven. Alle jongeren optimaal onderwijs verstrekken kan alleen als we de schoolteams maximaal ondersteunen. Dat kan als niet alleen wordt gekeken naar de evidente verantwoordelijkheid van leerlingen en ouders, maar ook die van leerkrachten en directies.

Rechtvaardige scholen

Rechtvaardige scholen zijn scholen die excellent onderwijs koppelen aan het maximaal terugdringen van de ongelijkheid tussen hun leerlingen. Ze hebben geen financiële drempels, leggen de lat hoog, besteden aandacht aan het individu, kennen een gezonde sociale mix en maken geen onderscheid naar sociale en culturele afkomst en zijn milieuvriendelijk. Schoolresultaten mogen niet afhankelijk zijn van iemands afkomst. Een groot aantal Antwerpse scholen is al (bijna) rechtvaardig. In eerste instantie willen we van basisscholen met veel leerlingen uit kansengroepen rechtvaardige scholen maken.

 1. We willen voldoende plaatsen voor leerlingen aanbieden, rekening houdend met de bevolkingsgroei.
 2. We willen scholen die jongeren niet alleen op de arbeidsmarkt voorbereiden maar jongeren ook opleiden tot kritische, zelfstandig denkende burgers met een brede algemene vorming.
 3. We willen basisscholen met een populatie die de weerspiegeling is van de wijk. We willen dat alle scholen aan het centraal aanmeldsysteem
 4. We zijn voorstanders van kleinere klassen of klassen met meer dan één leerkracht per klas (co-teaching), te beginnen met het eerste en tweede leerjaar van de lagere school.
 5. We willen taalondersteuning aanbieden gedurende de hele schoolcarrière.
 6. We willen samen met het tutoraat van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) een systeem met buddy’s opzetten voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Met de stad als regisseur.
 7. We willen de extra middelen voor kansarme kinderen op de voor hen meest effectieve wijze besteden.
 8. We willen maximale leerwinst voor iedere leerling realiseren zodat elke leerling in elke school in het zesde leerjaar van de lagere school en na de eerste graad middelbaar onderwijs voldoende sterk staat.
 9. We willen dat leerlingen in het lager onderwijs hun huiswerk op school Kinderen moeten worden aangemoedigd om thuis te lezen, de tafels te oefenen, maar deze taken willen we niet in de schoolresultaten laten meenemen. Zelfstandig werken kan ook binnen de schoolmuren worden gestimuleerd.
 10. Door te focussen op leerwinst en op individuele leertrajecten willen we zittenblijven zo veel mogelijk voorkomen.
 11. We willen tot een doordachtere studiekeuze komen door die studiekeuze uit te stellen tot na eerste graad middelbaar onderwijs of door de reorganisatie van het leerplichtonderwijs in drie graden van vier jaar.
 12. We willen een actief en daadwerkelijk anti-discriminatie- en anti-pestbeleid
 13. We willen tandzorg op de basisschool.
 14. We willen een refterrevolutie doorvoeren waarbij scholen alle kinderen in een gezellige ruimte via sociaal economieprojecten een gezonde lunch We willen scholieren leren wat gezond eten is en hoe ze duurzaam met voedselproductie en –consumptie in de korte keten kunnen omgaan.
 
 

Brede scholen midden in wijk en stad

Hoewel heel wat scholen al veel inspanningen doen, blijven onze scholen nog te vaak eilandjes in de wijk. Na schooltijd en in de vakanties blijven de ruimtes en speelplaatsen onbenut. Dat kunnen we ons in een stad waar de ruimte schaars is niet permitteren. We zetten in op open, brede scholen waar ook buurtbewoners terecht kunnen en waar interactie tussen de school en de wijk wordt georganiseerd.

 1. We willen scholen waar leerlingen, ouders, verenigingen en sociaal middenveld samenwerken.
 2. We willen dat de schoolgebouwen ook buiten de lesuren worden benut.
 3. We willen voorschoolse, naschoolse en middagopvang die meer is dan babysitten en bijdraagt aan de ontwikkeling van creatieve, sportieve, samenlevingsgerichte vaardigheden.
 4. Het deeltijds kunstonderwijs en andere aanbieders van kunstonderwijs willen we bij het dagonderwijs betrekken voor het aanbieden van artistieke en culturele vorming, ook tijdens de middagpauze.
 5. We willen dat het bij de voorschoolse, naschoolse en middagopvang betrokken personeel een opleiding heeft gekregen.
 6. Meervoudige problemen willen we via scholen aanpakken. Dat gebeurt samen met het sociaal werk, het jeugdwerk, de wijk- en buurtregisseurs, de sportdienst, het veiligheidsbeleid… Daarbij willen we dat de stad de rol van regisseur op zich neemt.
 7. We willen dat ouders met een migratieachtergrond tijdens de lesuren op school Nederlandse taalles kunnen volgen en willen daartoe het KAAP-project uitbreiden.
 8. We willen dat creatieve inspanningen worden gedaan om ook moeilijk te bereiken ouders actief bij de schoolwerking te betrekken.

De beste leerkrachten

Volgens prognoses moeten er tegen eind 2020 in Antwerpen 1.600 extra leerkrachten gevonden worden. Helaas haakt 40% à 50% van de startende leerkrachten binnen de vijf jaar af. Dat is dubbel zoveel als in Vlaanderen. Om onderwijzen in de stad opnieuw aangenamer te maken, moet de stad werken aan de randvoorwaarden waarop ze zelf vat heeft. Planlast en bureaucratie moeten worden beperkt, de werkvoorwaarden en de pedagogische ondersteuning van de leerkrachten moeten beter worden. We willen de beste leerkrachten naar Antwerpen halen en ze hier ook houden. Aangezien het leerlingenpubliek divers is, moet het lerarenkorps dat ook zijn. We zijn trots zijn op onze diverse stedelijke doelgroep en willen daar ook onze sterkte van maken. We zorgen voor voldoende specifieke professionaliseringstrajecten voor onze leerkrachten.

 1. Om beginnende leerkrachten te ondersteunen, willen we hen door een ervaren coach laten begeleiden.
 2. We willen een (pedagogisch) expertisecentrum ter ondersteuning van alle schoolpersoneel uitbouwen om de beste praktijkervaringen met scholen, directies en leerkrachten te delen.
 3. Over de schoolnetten heen willen we op stadsniveau de opleiding en ondersteuning van schooldirecties
 4. Omdat onderwijzen een complexe en veelzijdige opdracht is, wensen we permanente aandacht aan het welzijn van leerkrachten te besteden onder meer door een verplichte risicoanalyse van het psychosociaal welzijn op elke school.
 5. In een superdiverse stad is een divers lerarenkorps een normale zaak. We willen een lerarenkorps dat de diversiteit van de stad weerspiegelt, met mannelijke leerkrachten in de basisschool, leraars met migratieachtergrond… Om meer leerkrachten aan te trekken die vertrouwd zijn met de stedelijke omgeving, willen we een op stedelingen gerichte promotiecampagne voor lerarenopleidingen voeren.
 6. Om hen vertrouwd te maken met de leefomgeving van hun leerlingen willen we leerkrachten een doorgedreven wijkbad We doen dat samen met het sociaal middenveld.
 7. We willen een jaarlijkse wedstrijd onderwijsvernieuwing voor scholen en leerkrachten organiseren.

Een stadspact voor beroeps- en technisch onderwijs

In Antwerpen staan er vierduizend vacatures open, dolen vijfduizend jongeren doelloos op straat rond en halen we onze bouwvakkers uit Oost-Europa. We moeten een droomplan voor onze jeugd hebben. De waardigheid van de beroeps- en technische opleidingen moet worden hersteld. We willen ons vakonderwijs opwaarderen en de afgestudeerde jongeren naar de arbeidsmarkt begeleiden. Er is structurele aandacht voor een juiste oriëntering waarbij vakonderwijs een positieve studiekeuze moet zijn.

 1. We willen een positieve imagocampagne voor het vakonderwijs opzetten voor leerlingen die voor hun studiekeuze in het middelbaar onderwijs staan.
 2. Met de introductie van het kwaliteitslabel ‘Made in Antwerp’ willen we waarde benadrukken van extra attesten zoals veiligheid, bedrijfsbeheer…
 3. We willen voor scholen van alle netten, ook op stadswerven, werk maken van gespecialiseerde opleidingscentra voor het aanleren van specifieke opleidingstechnieken.
 4. Om alle leerlingen te voorzien van up-to-date basisgereedschap willen we een publiek-private gereedschapsnatie
 5. Door het sluiten van een banenpact met het bedrijfsleven willen we jongeren met een beroepsopleiding een goede werkplek garanderen.
 6. Omdat de digitale transitie jongeren veel mogelijkheden biedt, willen we vanuit de stad inzetten op gedegen digitale vorming van alle jongeren in het Antwerpse onderwijs.

Urgentieplan rechtvaardige scholen

Meer dan een vijfde van de Antwerpse jongvolwassenen verlaat de school zonder diploma of beroepscompetentie. Op tien jaar tijd gaat het om zowat 14.000 jongeren. We willen een netoverschrijdend plan voor onze jeugd: iedereen een diploma of kwalificaties. We hebben extra aandacht voor technisch en beroepsonderwijs, waar de ongekwalificeerde uitstroom vaak erg groot is. Met een urgentieplan wil sp.a de ongekwalificeerde uitstroom tegen 2030 van meer dan 20% naar 5% terugbrengen. Dat lukt in buitenlandse steden zoals Toronto, Londen en New York, met een netoverschrijdend uitstroomplan waarbij scholen worden gesensibiliseerd én verantwoordelijk worden gemaakt voor de resultaten van hun leerlingen.

 1. Aangezien een goede basisopleiding voor iedereen noodzakelijk is en de hoogst ongekwalificeerde uitstroom in de vakgerichte opleidingen plaatsvindt, willen we in eerste instantie inzetten op basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en TSO en BSO. We willen daarbij heldere en meetbare doelstellingen hanteren, die niet vrijblijvend zijn.
 2. We willen dat de stedelijke overheid bij de realisatie van het urgentieplan als regisseur en bemiddelaar Netoverschrijdend speelt de stad de rol van facilitator, in het stedelijk onderwijsnet kan ze uiteraard als inrichtende macht optreden.
 3. We wensen het beleidsvoerend vermogen van schooldirecties te vergroten. Directies moeten de nodige ruimte krijgen om een aan de omgeving aangepast beleid te voeren. Ze krijgen dus de nodige pedagogische vrijheid maar zijn ook verantwoordelijk voor de resultaten.
 4. Meten is weten. Directies, leerkrachten en leerlingen moeten weten waar ze staan. Een permanente en degelijke kwaliteitszorg is alleen gegarandeerd als er sprake is van monitoring en transparantie. We willen investeren in een leervolgsysteem voor de ontwikkeling en de studievoortgang van iedere individuele leerling. Centrale data van leerlingen, leerkrachten, directies en scholen worden in eenvoudige en verstaanbare vorm aan de scholen aangeleverd.
 5. We willen inzetten op een sterke ondersteuning van scholen, directies, leerkrachten en schoolpersoneel vanuit de Dienst Stedelijk Onderwijsbeleid.
 6. Te veel jongeren worden om verkeerde redenen (bv. taalachterstand) doorverwezen naar het beroepsonderwijs. Daarom willen we een einde maken aan onterechte B-stroomverwijzingen.
 
 
 
Ontdek onze standpunten

Veilige Stad

Mobiele Stad

Sociale Stad

Onderwijsstad

WoonstadDownload ons volledige programma voor Antwerpen