Veilige Stad

 

Politie dicht bij de mensen

Politiemensen moeten dicht bij de Antwerpenaars staan. De politie moet bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Dat kan niet door stelselmatig wijkkantoren te sluiten, alleen na afspraak te werken en mensen naar kantoren aan de andere kant van de stad te sturen. Zoals nu gebeurt.

Wie gaat bij deze centralistische organisatie van de politie nog aangifte doen van kleine criminaliteit, een fietsdiefstal, huiselijk geweld of wangedrag op het openbaar domein? Alvast de meer kwetsbare groepen haken af.

Uiteraard vormen handhaving en repressie belangrijke delen van het politiewerk. Maar politie functioneert pas echt effectief als ze weet wat zich in straten en wijken afspeelt, ze haar pappenheimers kent en makkelijk benaderbaar is. Met beide voeten op de grond, tussen de mensen in de straten en op de pleinen. Het wordt pas gevaarlijk als de kloof tussen politie en bewoners te groot wordt – zoals nu in Antwerpen. En als de politie denkt dat ze de vijand van de bewoners is, in plaats van dat ze de mensen dienstbaar is.

 
Een politie dicht bij de mensen.
 

 • Wij willen veel meer aandacht voor criminaliteit achter de voordeur (huiselijk geweld, cybercriminaliteit), de winkeldeur (fraude, malafide handel, ondermijnende criminaliteit) en de bedrijfsdeur (milieucriminaliteit, sociale dumping).
 • Wij kiezen voor nultolerantie voor onaangepast verkeersgedrag (te beginnen met overdreven snelheid) en strikte handhaving van zone 30.
 • Wij willen meer toezicht en handhaving op overlastproblemen zoals sluikstort, nachtlawaai en vandalisme.
 • Met lokfietsen willen we fietsdieven pakken.
 • Wij herwaarderen de rol van de wijkagent. Die verplaatst zich te voet, per fiets of met het openbaar vervoer.
 • We willen toegankelijke politiehuizen met verruimde openingsuren en een basisaanbod aan politiezorg.
 • We bevorderen contacten met de politie met politiepunten in een winkelcentrum of spreekuren van politie in bibliotheken of op openbare markten.
 • We zijn voor wijkgerichte, decentraal georganiseerde justitie waarbij politie- en vrederechters ook in de wijk recht kunnen spreken.
 • Wij wensen meer aandacht voor de bestrijding van criminele netwerken in mensen-, wapen- en drugshandel en in grootschalige fraude.
 • We zijn voor harde aanpak van handel in en gebruik van harddrugs.
 • Wij zetten in op vroege detectie van radicalisering en polarisatie, en willen meer aandacht voor onderzoek naar de digitale communicatiekanalen van ronselaars en van haatpropaganda op internet.

 
 
 
Ontdek onze standpunten

Mobiele Stad

Sociale Stad

Onderwijsstad

WoonstadDownload ons volledige programma voor Antwerpen