Meer over de visie van sp.a op veiligheid

 

Politiediensten hebben de opdracht om individuele vrijheden en rechten van burgers te beschermen. Ze waken over de naleving van die beschermingsregels en dragen bij tot de democratische ontwikkeling van onze samenleving.

Wij willen daarom een veiligheidsbeleid dat het evenwicht tussen verschillende politietaken herstelt en de echte problemen waar mensen van wakker liggen aanpakt. Dat kan alleen als alle veiligheidspartners (lokale en federale politie, justitie, lokale en federale toezichtdiensten en middenveldorganisaties) respectvol met elkaar samenwerken.

 
Wij willen de echte problemen waar mensen van wakker liggen aanpakken.
 

De echte prioriteiten aanpakken

 1. Wij willen veel meer aandacht voor criminaliteit achter de voordeur (huiselijk geweld, cybercriminaliteit), de winkeldeur (fraude, malafide handel, ondermijnende criminaliteit) en de bedrijfsdeur (milieucriminaliteit, sociale dumping).
 2. Wij willen meer aandacht voor de bestrijding van criminele netwerken in mensenhandel, wapen- en drugshandel, grootschalige fraude.
 3. Respect voor vertegenwoordigers van het overheidsgezag en voor hulpdiensten is primordiaal. Wij wensen dat alle vormen van belaging of geweldpleging ten aanzien van overheidsdienaars en personeel van hulpdiensten, politie en brandweer in het bijzonder, prioritair door justitie worden aangepakt.
 4. Wij willen nultolerantie voor onaangepast verkeersgedrag (te beginnen met overdreven snelheid) en strikte handhaving van zone 30.
 5. In het drugsbestrijdingsbeleid willen we veel meer aandacht voor de aanpak van handel in en gebruik van harddrugs. Voor gebruikers van harddrugs willen we meer aanklampende preventie en nazorg. Zonder in een repressief opbod te verzeilen, dienen dealers en stroomopwaartse ketens in een betere samenwerking met bovenlokale diensten en de inzet van bestuurlijke handhavingsmaatregelen doelgerichter te worden aangepakt.
 6. We dringen bij de federale overheid aan op een nieuwe parlementaire werkgroep die het drugsbeleid in alle facetten evalueert op basis van effectevaluatierapporten en op basis van een grondige vergelijkende verkenning van buitenlandse beleidspraktijken die met nieuwe inzichten aan drugsbestrijding doen.
 7. Wij willen meer toezicht en handhaving op overlastproblemen zoals sluikstort, nachtlawaai en vandalisme waar de GAS-wetgeving essentieel voor bedoeld was.
 8. We willen met lokfietsen werken om daders te pakken en zetten leenfietsen in en/of tijdelijke gratis velopassen verstrekken aan wie daadwerkelijk aangifte van fietsdiefstal doet. Zo beschikt de eigenaar van de gestolen fiets tijdelijk over een alternatief tijdens de zoektocht naar een nieuwe fiets en stijgt de aangiftebereidheid.

Zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politie

 1. Wij willen wijkteams bij de politie uitbouwen en de rol van de wijkagent Politieagenten actief in de wijkwerking verplaatsen zich bij voorkeur te voet, per fiets of met het openbaar vervoer.
 2. In de nieuwe wijkwerking willen we veel meer aandacht voor onthaal, slachtofferzorg en wijk-ondersteunende recherchetaken. Samen met de wijkwerking vormen die het kwartet van aanspreekbare politietaken. De silowerking tussen politiefuncties willen we doorbreken. Agenten dienen in de door ons voorgestelde nieuwe wijkwerking polyvalent inzetbaar te zijn.
 3. Voor een optimale uitbouw van de wijkwerking kiezen wij voor het openhouden van toegankelijke politiehuizen met verruimde openingsuren en een basisaanbod aan politiezorg in plaats van te een centraal politiepaleis. In iedere politieafdeling (6 in totaal) komt er een politiehuis dat 24/24 open is.
 4. Met het oog op het verder verkleinen van de afstand tussen burger en politie onderzoeken we de mogelijkheden van politiecontact buiten de muren van het politiekantoor, zoals politiepunten in een winkelcentrum of spreekuren van politie in bibliotheek en Atlas of op openbare markten.
 5. Wij willen geen privatisering van politietaken die behoren tot de kernopdrachten van de politie zoals uitbesteding van onthaaltaken in politiekantoren.
 6. De interventiewerking van de politie wordt decentraal en wijkgericht gereorganiseerd én beter afgestemd met de gespecialiseerde interventieploegen bij de federale politie. De snelle responsteams worden ingezet voor hun oorspronkelijke kerntaken (terreur, gijzeling en zware geweldsmisdrijven) en niet langer als de ongewenste elite ter vervanging van interventieteams.
 7. Met het oog op een goede openbare ordehandhaving bij voetbalwedstrijden wordt de werking van de Voetbalcel geïntensifieerd in de strijd tegen hooliganisme en racistische en antisemitische spreekkoren.
 8. Wij willen een volwaardige aanwezigheid van de lokale politie in de haven. We ontplooien daar een wijkwerking in goede afstemming met de scheepvaartpolitie.
 9. In de aanpak van ondermijnende criminaliteit en criminele netwerken wensen wij de recherche meer armslag te geven. De inbedding op wijkniveau blijven we garanderen. De ondersteuning door de federale politie willen we in dienstverleningsovereenkomsten vastleggen.
 10. We willen in alle geledingen een meer informatie-gestuurde politie, waarbij een versterkte dienst infogaring een cruciale rol speelt.
 11. We willen een camerabeleid uitstippelen waarbij de doeleinden en de toepassingen transparant met het publiek worden gedeeld. De installatie van camera’s dient voorafgegaan te worden door uitgebreide publieke consultatie en een helder afwegingskader van criteria om tot investeringsbeslissingen te komen. Effectevaluatie maakt hier ook deel van uit.
 12. Door het aanwervingsbeleid en in het dagelijkse politiebeleid op het terrein willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Antwerpenaars zich in hun politiekorps kunnen herkennen.

Integraal veiligheidsbeleid

 1. We willen dat de Zonale Veiligheidsraad het sturend orgaan wordt om hardnekkige criminaliteitsfenomenen aan te pakken. Respectvolle samenwerking tussen alle diensten staat hierin centraal.
 2. De middenveldorganisaties (zoals verslavingszorg, sociale re-integratieprojecten, straathoekwerk, samenlevingsbouw of jeugdwelzijnswerk) worden als volwaardige partners betrokken in de architectuur en de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Zonder dat zij hun eigenheid en hun doelstellingen moeten verloochenen voor exclusieve veiligheidseisen.
 3. We stoppen de verzelfstandiging van de Antwerpse lokale politie (met gadgets als eigen uniformen, eigen bestickering van de auto’s, eigen elitetroepen). Wij willen een samenwerkingsprotocol tussen lokale en federale politie met een herverdeling van de politietaken. Op die manier sparen we Antwerps belastinggeld uit dat we voor lokale prioriteiten willen gebruiken.
 4. Dankzij jarenlang volgehouden investeringen heeft Antwerpen een goed functionerend en degelijk uitgerust brandweerkorps. Wij investeren verder in de verouderde brandweerposten. We schakelen brandweerpersoneel in een meer ambitieus brandpreventiebeleid (promotie van rookmelders, brandveiligheidscontroles, educatie).
 
 

Rechtstoegang, strafuitvoering en nazorg

 1. We willen dat de stad met het parket vervolgingsprioriteiten afspreekt en alternatieve afhandelingsvormen voor verkeersveiligheid en overlastovertredingen ontwikkelt.
 2. Wij willen een imagocampagne om de vredegerechten beter bekend te maken bij het publiek.
 3. In overleg met de federale overheid streven wij naar een meer wijkgerichte, decentraal georganiseerde justitie waarbij politierechters en vrederechters ook in de wijk recht kunnen spreken. We wensen pilootprojecten van nabijheidsjustitie op te starten in wijken die hoog scoren op de armoede-index.
 4. Wij willen bij de Vlaamse overheid pleiten voor meer coachprojecten die gedetineerden op hun terugkeer in de samenleving voorbereiden. Zoals rond de eeuwwisseling kan het stadsbestuur daarin met de financiering van proeftuinen een voortrekkersrol spelen.

Eerlijk en objectieve veiligheidsinformatie

 1. De wijkwerking die wij vooropstellen verschilt van buurt tot buurt en wordt op basis van uitgebreide en objectieve gebiedsscans in samenspraak met het districtsbestuur
 2. Wij willen dat in de rapportering van criminaliteitscijfers zoveel mogelijk het gerechtelijk gevolg mee wordt gerapporteerd – evenals de opvolging door de zorgsector. Op die manier kunnen de effecten van het veiligheidsbeleid meer keten-omvattend worden geobjectiveerd.
 3. We verwelkomen de terugkeer van de federale veiligheidsmonitor en investeren in bijkomende bevragingen op Antwerps niveau om op die manier voor alle wijken in Antwerpen relevante veiligheidsinformatie ter beschikking te hebben om wijkgericht beleid te kunnen voeren.
 4. De veiligheidsmonitor willen we ook gebruiken als een objectief instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van het politiekorps te meten. Onder meer de aangiftebereidheid en de tevredenheid over het politiewerk dienen systematisch in kaart te worden gebracht. Op die manier wordt de veiligheidsmonitor een beleidsinstrument dat helpt om het vertrouwen tussen politie en bevolking hoog te houden.
 5. Wij willen de bevoegdheden van het Bureau voor Integriteit uitbreiden naar de werking van de lokale politie, als een onafhankelijk orgaan dat mee kan toezien op de deontologische werking van de lokale politie en – in samenspraak met de ombudsvrouw – de stroomlijning van de klachtenmeldingsprocedure.

Radicalisering

 1. Wij wensen meer vroege detectie van radicalisering en polarisatie. De focus dient te worden verlegd van het beschuldigen van gemeenschappen naar een persoonsgerichte aanpak. Scholen, verenigingen en familie willen we hierin nauw betrekken.
 2. We willen meer aandacht voor onderzoek naar de rekruteringsbasis en de in hoofdzaak digitale communicatiekanalen van ronselaars en van de haatpropaganda op internet.
 3. In de aanpak van radicalisering en polarisatie willen we een evenwichtige focus leggen op alle verschijningsvormen van radicalisering, met name rekrutering van mensen voor rechts-extremistisch gedachtengoed, openlijk racistische groeperingen of antisemitische haatpropaganda.
 
Ontdek onze standpunten

Veilige Stad

Mobiele Stad

Sociale Stad

Onderwijsstad

WoonstadDownload ons volledige programma voor Antwerpen