Sociale Stad

 

Zekerheid voor iedereen

We moeten Antwerpenaars opnieuw zekerheid garanderen. Bestaanszekerheid. Met een goede baan, betaalbare zorg, een zorgeloze oude dag. Maar ook de garantie van een veilig, gezond en betaalbaar huis. Antwerpenaars moeten een diploma kunnen halen en steun krijgen als ze falen of tegenslag hebben in het leven. Ze hebben recht op veiligheid. In de klassieke betekenis van het woord, maar ook in het verkeer. Iedereen moet meekunnen en zich geborgen voelen in zijn buurt. Daarvoor is er een actieve overheid nodig. Een bestuur dat echte dienstverlening belangrijk vindt en de samenleving niet overlaat aan de wet van de sterkste. Een bestuur dat zelf actief is, stuurt in onderwijs en op de woningmarkt, echte keuzes maakt in mobiliteit en ontmoeting stimuleert. We willen een stevig sociaal beleid voor álle inwoners uitstippelen zodat alle Antwerpenaars de instrumenten krijgen om een gelukkig leven te kunnen leiden. Sociaal beleid zit voor socialisten overal: in onderwijs, banen, wonen, ruimtelijke ordening, gemeenschapsvoorzieningen, ontmoetingsplaatsen, cultuur, sport…

 • We willen dat sociale rechten automatisch worden toegekend.
 • We voeren een armoede- en eenoudertoets in voor alle beleidsbeslissingen van de stad.
 • We roepen de commercialisering van de zorg een halt
 • We sluiten aan het begin van de bestuursperiode een sociaal pact met het sociaal middenveld en met bewonersgroepen die armoede helpen te bestrijden.
 • We voorzien in alle wijken laagdrempelige onthaal- en ontmoetingscentra voor administratieve ondersteuning en doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.
 • We breiden de werking van de wijkgezondheidscentra
 • We willen gratis gezonde maaltijden in alle kleuter- en basisscholen.
 • Met een Antwerps Huurgarantiefonds vermijden we huurachterstallen en uithuiszetting.
 • Door te investeren in een voldoende groot aanbod thuiszorg, in ergonomisch woonadvies en in aanpassingspremies laten we senioren zo lang mogelijk thuis wonen.
 • We stellen een actieplan tegen vereenzaming op.
 • Op stedelijk niveau installeren we een uniforme jaarlijkse premie van € 175 voor mantelzorgers.
 • We voeren het aantal sociale restaurants van 4 naar 10
 • We breiden het aantal Dienstencentra van het Zorgbedrijf verder uit.
 • In het Zorgbedrijf voerern we een maximumfactuur in, waardoor de zorgfactuur in residentieel verblijf nooit hoger is dan het inkomen.
 • We willen een duurzame baangarantie voor al wie via het OCMW wordt geactiveerd.
 • We opteren voor een leefloongarantie voor iedereen met een inkomen onder de Europese armoedegrens.
 • We willen dat de stad opnieuw de ziekenfondsbijdrage voor leefloontrekkers
 • We verstrekken OCMW-klanten opnieuw huurwaarborgen, installatiepremies of tussenkomsten in medische kosten.

 
We willen armoede de stad uit. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven en een perspectief op een fijne toekomst.
 
 
 
 
Ontdek onze standpunten

Veilige Stad

Mobiele Stad

Onderwijsstad

WoonstadDownload ons volledige programma voor Antwerpen