Ongelijkheid verminderen

 

Niets werkt zo ontwrichtend in de stad, als mensen ongelijk behandelen. Een beleid van twee maten en twee gewichten helpt niemand vooruit. Mensen krijgen daardoor het gevoel er niet bij te horen, louter op basis van wie ze zijn, of waar ze vandaan komen. Wij willen niemand achterlaten of achterstellen op grond van afkomst, geaardheid of sociale positie. Gelijke toegang tot onderwijs en economie behoort voor ons tot het hart van een rechtvaardige stad. Ongelijke behandeling, onvoldoende bestaanszekerheid en ontmenselijking door racisme en discriminatie willen we keihard bestrijden. Als havenstad met veel mensen van vreemde komaf, met mensen van overal, willen we ook internationale ongelijkheid bestrijden, hoofdzakelijk in die landen waar Antwerpenaars zich het meest bij betrokken voelen. We willen minder ongelijkheid ver weg in de wereld en meer gelijkheid dicht bij huis.

Sociale rechten garanderen

 1. We willen de ‘Rechtenverkenner’ actief promoten bij alle dienstverlenende instanties.
 2. We willen in elk sociaal centrum van het OCMW een rechten-werker Dat is een laagdrempelige juridische dienst die cliënten adviseert bij toekenning van rechten en bij vragen rond beslissingen van het OCMW.
 3. We willen bij de bovenlokale overheden aan dringen op een ambitieus uitvoeringsplan dat sociale rechten maximaal automatisch toekent zonder bureaucratie en administratieve rompslomp.
 4. We willen dat iedere Antwerpenaar gelijke kansen op de arbeidsmarkt We willen dat inclusieve organisaties de norm worden. Bedrijven die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van die aanpak willen vanuit de stad steunen door een vormingsaanbod rond diversiteit en door sensibiliseringsacties.
 5. We willen met Antwerpen toetreden tot ECCAR (‘European Coalition of Cities against Racism’), het Europese stedennetwerk dat kennis en expertise uitwisselt over bestrijding van racisme, discriminatie en xenofobie.
 6. We willen dat de stad het goede voorbeeld geeft door sterker in te zetten op het competentie- en ervaringsgericht in dienst nemen van personeel. We willen banen toegankelijker maken voor meer geschikte kandidaten door onnodige diploma- en taalvereisten weg te werken.
 7. We willen dat het stadspersoneel een afspiegeling is van Antwerpen. We willen een strikt systeem van positieve acties invoeren, waaronder quota voor mensen met een beperking en migratieachtergrond en voor vrouwen in kaderfuncties.
 8. Vacatures en selectieprocedures worden gescreend op eenvoudig taalgebruik. Dat gebeurt in samenwerking met het Huis van het Nederlands.

Discriminatie en racisme bestrijden

 1. We willen dat de stad een effectief actieplan voor racisme- en discriminatiebestrijding met meetbare indicatoren op alle beleidsdomeinen opstelt.
 2. Wij willen praktijktesten tegen discriminatie en racisme invoeren op de huur- en arbeidsmarkt.
 3. We willen een systeem invoeren om na te gaan of discriminatiepraktijken niet verschuiven naar een latere fase (bij een sollicitatie tijdens het gesprek zelf).
 4. Wij willen praktijktesten tegen discriminatie en racisme invoeren in het verenigings- en uitgaansleven.
 5. Als politiecontroles, surveillance of onderzoeksactiviteiten gebeuren op basis van criteria zoals ras, nationale of etnische afkomst zonder een objectieve of redelijke rechtvaardiging, is er sprake van etnisch profileren en dus discriminatie. Dat leidt tot slecht politiewerk: weinig doelmatig en doeltreffende inzet van middelen, het werkt stigmatiserend en het verhoogt het vertrouwensprobleem tussen politie en burgers. We wensen dat dit probleem ten volle wordt erkend en pleiten daarom voor een actieplan tegen etnisch profileren bij de lokale politie. Dat plan omvat onder meer een registratiesysteem van identiteitscontroles, een uitgewerkt vademecum van richtlijnen en regels over redelijke gronden voor identiteitscontroles en een vormingspakket voor alle politiemensen. En uiteraard een intern controlesysteem.
 6. Voor daden van racisme of elke andere vorm van discriminatie vanwege geslacht of geaardheid willen we een handhavingsprotocol tussen stad en parket
 7. We willen dat de stad Antwerpen campagnes tegen discriminatie Deze campagnes hebben een positieve en inclusieve boodschap. We willen deelnemen aan de ‘Internationale dag tegen racisme’.
 8. We willen dat de stad een non-discriminatieclausule opneemt in overheidsopdrachten. Die clausule voorziet in strenge opvolging en in sancties.
 
 

Bestaanszekerheid garanderen

Met een sterk uitgebouwd sociaal beleid willen we op alle Antwerpenaars mikken. We willen alle mensen in de stad bestaanszekerheid bieden en hen de kans geven om, met de competenties waarover ze beschikken, hun dromen te realiseren. Daar worden zij in de eerste plaats zelf beter van, maar uiteindelijk ook de hele stad. Een sterk sociaal beleid verhoogt het sociaal kapitaal (de kwaliteit van de relaties tussen mensen) en het vertrouwen tussen de Antwerpenaars. Een sterk sociaal beleid stimuleert alle mensen om hun competenties te ontwikkelen, verbondenheid te versterken en op die manier de creativiteit te laten borrelen. Onderwijs, sport en cultuur spelen daarin een rol van onschatbare waarde. Een sterk sociaal beleid gaat finaal over mensen en hun levens en vertrekt vanuit alle bewoners van de stad: vijf generaties (van 1 tot 100 jaar), mannen en vrouwen, 170 nationaliteiten, gelovig en ongelovig, met verschillende seksuele voorkeuren en levensbeschouwingen, met en zonder beperkingen…

Bestaanszekerheid bieden en harmonieus samenleven bevorderen, heeft met veel zaken te maken:

 • een goede job, met een gegarandeerd inkomen;
 • comfortabele, betaalbare en veilige woningen;
 • veilige en aangename straten voor spelende kinderen, senioren met een rollator, fietsers en voetgangers;
 • voldoende ontmoetingsplekken: pleinen, speelplaatsen, (begrafenis)parken, vergader- en fuifzalen, ontmoetingsruimten, sportterreinen…;
 • goed onderwijs, permanente educatie en een breed aanbod aan cultuur en sport;
 • een kwaliteitsvol en betaalbaar gezondheids- en zorgaanbod;
 • een helder en rechtvaardig veiligheidsbeleid.

Ons sterk sociaal beleid willen we tot stand brengen in dialoog met het sociale middenveld, de betrokken doelgroepen en academici, maar evengoed met werkgevers, dokters, projectontwikkelaars en andere actoren.

Toch zien we dat niet alle mensen (even gemakkelijk) kunnen participeren aan het aanbod. Een toenemend aantal mensen profiteert niet mee van de welvaart in onze stad. De kinderarmoede piekt op 27 procent. Nooit waren er zoveel leefloontrekkers. En het aantal rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming ligt met 147.000 Antwerpenaars torenhoog – hun aantal is deze bestuursperiode met een derde gestegen. Voor al die mensen moeten er specifieke inspanningen gedaan worden. We willen die Antwerpenaars coachen zodat ze toch de treden van de welvaartsladder kunnen bestijgen. Opdat zij er beter van worden, opdat de hele stad er beter van wordt. Honger en armoede moeten de stad uit. We garanderen iedereen het recht op welzijn en gezondheid, op sport- en cultuurbeleving. Met een nieuwe pedagogische cultuur van leerwinst en zorg willen we van de Antwerpse scholen opnieuw echte emancipatiemachines maken. In het garanderen van de sociale grondrechten willen we bijzondere aandacht besteden aan de rol die vrouwen en meisjes kunnen spelen.

Wij willen armoede de stad uit. Alle Antwerpenaars hebben recht op een menswaardig leven en een perspectief op een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. We willen niet de armen, maar de armoede bestrijden. In de eerste plaats door iedereen werk en een inkomen te garanderen. Antwerpenaars die falen of pech hebben, willen we een duwtje in de rug geven. We willen hen stimuleren en coachen van mensen zodat ze de treden van de welvaartsladder toch kunnen bestijgen. We willen mensen dichtbij huis, in hun wijk ondersteunen. Met hulpverleners en vrijwilligers die als echte maatschappelijke helpers de grondrechten helpen garanderen. En met een OCMW nieuwe stijl dat Antwerpenaars echt ondersteunt.

We willen alle mensen met een inkomen onder de budgetstandaard (werklozen, gepensioneerden, mensen met een handicap of mensen met een laag arbeidsinkomen) aanvullende steun verstrekken, mensen op hun sociale rechten wijzen, baangarantie voor artikel 60’ers en een maximumfactuur in rusthuizen.

 1. We willen een leefloongarantie voor iedereen met een inkomen onder de Europese armoedegrens en de toepassing van de REMI-tool met de berekening van een referentiebudget dat eenieder een menswaardig inkomen garandeert.
 2. We willen OCMW-klanten opnieuw huurwaarborgen, installatiepremies of tussenkomsten in medische kosten Op maat en na een degelijk middelenonderzoek.
 3. Wij willen dat sociale rechten automatisch worden toegekend. We willen een pilootproject starten opdat mensen met op een verhoogde tegemoetkoming, automatisch aanspraak kunnen maken op de andere financiële voordelen waarop ze recht hebben (openbaar vervoer, ziekenfonds, provincie, nutsmaatschappijen…).
 4. We willen dat een Rechtenreiziger elk sociaal centrum van het OCMW bezoekt om als een ambulante maatschappelijk werker mensen op hun sociale rechten te wijzen.
 5. We willen een duurzame baangarantie voor al wie via het OCMW wordt geactiveerd. Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen na artikel-60-tewerkstelling gegarandeerd terecht in de sociale economie, in arbeidszorg of in stedelijke wijkwerkprojecten.
 6. We willen een integrale economische participatie site (IEP) in de twintigste-eeuwse gordel realiseren. Dat is een site waar organisaties aan de slag gaan met sociaal kwetsbare Antwerpenaars die op hun tempo in emanciperende activeringsbanen aan producten of diensten werken.
 7. We willen een maximumfactuur in het Zorgbedrijf invoeren, waardoor de zorgfactuur in residentieel verblijf nooit hoger is dan het inkomen van de bewoner.
 
 

Welkom in de wijk

We willen een laagdrempelig sociaal beleid uitstippelen, waarin wijken centraal staan.

 1. We willen in alle wijken door de stad gefinancierde en geregisseerde laagdrempelige onthaal- en ontmoetingscentra waar mensen terecht kunnen met hun vragen rond administratieve ondersteuning en doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.
 2. Zoals bij de Huizen van het Kind willen we met de laagdrempelige onthaal- en ontmoetingscentra alle onthaaldiensten en -personen op wijkniveau in kaart brengen en gezamenlijk afspraken maken over de taakverdeling.
 3. We willen de hulp- en dienstverlening dichtbij mensen thuis of op straat organiseren (X-stra, straathoekwerk, buurtwerk…). Dat is de beste manier om armoede achter de voordeur op te sporen.
 4. We willen alle dienstverlening op de 5B-criteria toetsen: begrijpbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid.

Samen armoede bestrijden

 1. We willen de commercialisering van de zorg een halt
 2. We willen aan het begin van de bestuursperiode een sociaal pact sluiten met het middenveld en met bewonersgroepen die armoede helpen te bestrijden, een budget vastleggen en uitvoeringsconvenanten sluiten. Zo kan het middenveld de stad zien als een betrouwbare, standvastige en duurzame partner.
 3. We willen een armoede- en eenoudertoets invoeren voor alle beleidsbeslissingen van de groep stad Antwerpen.
 4. We willen jaarlijks structureel overleg organiseren met mensen in armoede, verenigingen waar armen het woord nemen, buurt- en opbouwwerkprojecten en sociale middenveldorganisaties. Het overleg gaat over het bestuursakkoord, de meerjarenplanning en de uitvoering van het beleid.

Antwerpenaars vrij van schulden

 1. We willen één centraal Kruispuntloket openen dat de schulden die mensen maken bij één van de entiteiten van de groep stad Antwerpen beheert en opvolgt. Zo vermijden we spookkosten.
 2. Om huurachterstallen en uithuiszetting te vermijden, willen we een Antwerps Huurgarantiefonds Het Huurgarantiefonds helpt huurders met een laag inkomen en biedt extra garantie aan eigenaars die aan kwetsbare groepen verhuren.
 3. We willen snelle en actieve schuldhulpverlening bij mensen thuis. We willen niet langer met incassobureaus werken en vragen deurwaarders om een ethisch charter te ondertekenen dat een menselijke aflossing van de schuld garandeert.
 4. We willen dat OCMW-medewerkers aan actieve schuldbemiddeling doen, met inbegrip van betalingsopdrachten van mensen met schulden.

Geen honger!

De voedselbanken bestaan dit jaar dertig jaar. Op twintig jaar tijd is het aantal mensen dat een beroep doet op voedselbedeling verdubbeld. We streven naar vormen van inkomensversterking waardoor noodhulp grotendeels overbodig wordt. Maar gezien noodhulp helaas nodig blijft, willen we zowel de aanbodverstrekkers als de hulpvragers professioneler ondersteunen.

Maaltijden in de stad

 1. We willen gratis gezonde warme schoolmaaltijden in alle kleuter- en basisscholen in de stad.
 2. We willen het aantal sociale restaurants van 4 naar 10 opvoeren zodat alle Antwerpenaars dagelijks van een gezonde en betaalbare maaltijd kunnen genieten.
 3. Samen met het middenveld willen we het aantal sociale kruideniers

Noodhulp in de stad

 1. We willen dat het OCMW alle voedselbedelingen coördineert en controleert.
 2. We willen samen met de aanbieders een participatief model van voedselbedeling ontwerpen. Pijlers daarvan zijn kwaliteit, centrale toeleiding, onthaal en emancipatorische benadering van de hulpvragers.
 3. We willen de vrijwilligers in de voedselbedeling meer en beter ondersteunen.
 4. Wij willen geen koppeling tussen voedseloverschotten en noodhulp. Mensen zijn geen composthopen en voedselverstrekkers zijn geen afvalverwerkers.

Voedselverspilling

Projecten als ‘Foodsavers’ zorgen ervoor dat mensen die het niet breed hebben toch betaalbaar aan verse en gezonde voeding geraken. Die voeding wordt verdeeld via distributieplatformen, sociale kruideniers of buurtrestaurants.

 1. In de strijd tegen voedselverspilling willen we ondernemingen ondersteunen die met sociale tewerkstelling maaltijden maken op basis van voedseloverschotten en nevenstromen.
 2. We willen gratis Resto-restjes-doosjes ter beschikking van restaurants stellen, zodat klanten hun overschotjes gemakkelijk mee naar huis kunnen nemen. De deelnemende restaurants krijgen een ‘Vraag hier je Resto-restje’ sticker.

Goede gezondheid en welzijn

Antwerpen heeft een jonge bevolking. Sommige wijken, zoals de wijk rond het Centraal Station of Dam, zijn opvallend jonger dan het Vlaamse gemiddelde. Daarnaast kent Antwerpen veel armoede. In Antwerpen loopt globaal meer dan een derde van de kinderen en jongeren een risico op kinderarmoede, dat is 2,6 keer meer dan het Vlaamse gemiddelde. In wijken als Dam, Kiel, Stuivenberg en Luchtbal leven vier keer meer armen dan gemiddeld in Vlaanderen. Van de bevolking op beroepsleeftijd bevindt een kwart zich in een precaire sociaaleconomische situatie – dat is het dubbele van het Vlaamse gemiddelde.
Armoede zorgt ervoor dat mensen noodzakelijke gezondheidszorgen uitstellen. Antwerpen zit 16% onder de (ook al bedroevende) Vlaamse score van het jaarlijkse tandartsbezoek en telt een kwart meer patiënten die nooit naar de tandarts gaan. In de wijk Stuivenberg ligt het aantal vrouwen dat niet deelneemt aan de screeningscampagnes tegen borstkanker twintig procent boven het Vlaamse niveau. In dezelfde wijk blijft het aantal deelneemsters aan de laatste campagne (2013-2014) 10% onder het Vlaams niveau (minder dan 60% vs. meer dan 66%).

 1. We willen tandzorg bij kinderen via de basisschool (CLB) organiseren.
 2. We willen het netwerk van tandartsen die tegen terugbetalingstarief werken, verder uitbouwen.
 3. We willen preventiecampagnes opzetten om zoveel mogelijk Antwerpenaars de weg naar gezondheidszorg te wijzen.
 4. We willen de werking van de wijkgezondheidscentra
 5. We willen bij kankerscreenings bij vrouwen (borst- en baarmoederhalskanker) en bij mannen (darmkanker) een dekkingsgraad van tachtig procent halen.

Elke Antwerpenaar heeft recht op gezondheidszorg. We willen volop inzetten op de nabijheidstroeven van de stad om de gezondheid en het mentaal welbevinden van de Antwerpenaars te verbeteren. We willen daarbij resoluut kiezen voor een behoefte-gestuurde in plaats van een vraag-gestuurde aanpak. Ook mensen die niet actief om hulp vragen, kunnen immers behoefte aan zorg en ondersteuning hebben. We willen kwaliteitsvolle, betaalbare, toegankelijke preventieve en curatieve gezondheidszorg op maat garanderen. We willen dat elke Antwerpenaar, ongeacht zijn financiële draagkracht, toegang tot de noodzakelijke gezondheidszorg heeft. We willen dat kwetsbare groepen aanspraak kunnen maken op zorgaanbod op maat. We willen het zorgaanbod inbedden in en afstemmen op de wijken. We werken daarbij nauw samen met het sociaal middenveld.

 1. We willen dat elke Antwerpenaar zorg op maat We doen dat door middel van intense netwerking, samenwerking en afstemming tussen alle relevante actoren en overheden.We willen dat iedere Antwerpenaar de weg vindt naar het beste zorgaanbod. Dat kan door middel van verhoogde bereikbaarheid en via doorgedreven trajectbegeleiding. In kansarme wijken willen we daartoe extra initiatieven nemen.
 2. We willen dat iedere Antwerpenaar zich bewust is van de grootste gezondheidsrisico’s. Om kwetsbare groepen te bereiken, willen we aangepaste initiatieven nemen.
 3. We willen de werking van de inloopteams in kwetsbare wijken verder uitbouwen.
 4. We willen dat dak- en thuislozen de hele week terechtkunnen in laagdrempelige, over het grondgebied van de stad verspreide inloopcentra.
 5. We willen dat de stad opnieuw de ziekenfondsbijdrage voor leefloontrekkers
 6. We willen geschikte locaties zoeken voor de winter- en zomeropvang van daklozen.
 7. We willen dak- en thuislozen intensief begeleiden naar een structurele oplossing: een dak boven het hoofd.
 8. We willen een nieuw drugsplan schrijven met meer focus op preventie, behandeling, activering en woonbegeleiding. De strijd tegen het drugaanbod en druggebruik hebben het drugsfenomeen op straat minder zichtbaar gemaakt. Maar het aantal problematische druggebruikers is toegenomen. En veel druggebruik is verschoven van het portaal tot achter de voordeur. Wij beschouwen de Antwerpse drughulpverleningscentra als een partner en willen hen opnieuw volwaardig betrekken in de uitbouw van het stedelijke drugsbeleid.
 9. De War on drugs heeft geleid tot een afbouw van middelen in de ambulante drughulpverlening. Terwijl de zorgvraag verder is gestegen, is de behandelcapaciteit significant gedaald. Drughulpverleners kunnen zorgvragen niet meer adequaat beantwoorden. Er zijn wachtlijsten tot een half jaar en noodgedwongen zakt de intensiteit van behandeltrajecten. Wij werken met ons drugsbeleid prioritair het tekort aan ambulante behandelplaatsen We investeren in dat aanbod van de drughulpverleningscentra en garanderen op die manier ook voor drugsverslaafden zorgzekerheid.
 10. We willen sterk inzetten op alcohol- en drugspreventie. We zetten adequate preventieprogramma’s op voor verschillende doelgroepen. We mikken op langlopende, goed doordachte campagnes in plaats van goedkope hit & run acties.
 11. Daarnaast leggen we de focus op de behandeling van alcohol- en drugverslaafden. In een ‘wat-werkt-project’ onderzoeken we samen met de sector en de academische wereld welke binnen- en buitenlandse praktijken de beoogde uitwerking hebben en hoe we die kunnen implementeren. Meer in het algemeen dringen we aan op een heropstart van een commissie in de federale Kamer die het drugsbeleid in alle facetten evalueert en de contouren vastlegt van een drugsbeleid dat meer doelgericht en doeltreffend middelenafhankelijkheid tracht terug te dringen.
 12. Wij willen werk maken van schadebeperking (‘harm reduction’) zoals spuitenruil en substitutiebehandeling en van emanciperende programma’s zoals sociale activering of woonbegeleiding. We versterken daartoe de laagdrempelige werking en outreach-activiteiten van de Antwerpse drughulpverleningscentra. We investeren meer in kleinschalige, zelfstandige woonvormen voor daklozen met een meervoudige problematiek vanuit het Housing First-principe. De recente uitbouw van grootschalige collectieve woonvormen dient te worden geëvalueerd.
 13. We willen samen met andere steden aandringen op een wettelijk kader voor gebruikersruimtes en daar vervolgens mee experimenteren en de resultaten wetenschappelijk laten monitoren.

Ouderenzorg

Oud worden in de stad heeft ontegensprekelijke voordelen. Hoe ouder mensen worden, hoe meer hun leven zich afspeelt in de nabije omgeving en de wijk. Het openbaar vervoer, het cultuuraanbod, de nabijheid van diensten en winkels maken het wonen in Antwerpen aangenaam voor ouderen. Maar om deze troeven van de stad ten volle te kunnen uitspelen, moet er voldoende aandacht zijn voor de kwaliteit van de woonomgeving. Die moet uitnodigend zijn voor ouderen om naar buiten te gaan, te winkelen, sociale contacten te onderhouden… Een aantrekkelijke leefomgeving is er een met buurtwinkels, goed begaanbare voetpaden, voldoende rustplaatsen… Het is een omgeving waar ouderen zich veilig voelen. Zowat elke Antwerpse wijk telt intussen een Dienstencentrum waar senioren elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor informatie, cursussen, sociaal-culturele activiteiten, sport…

Met de aangroei van onze bevolking neemt ook de vraag naar aangepaste infrastructuur voor senioren toe. De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in hun eigen woning. Dat kan als we in voldoende thuiszorg voorzien en er enkele aanpassingen aan de woning gebeuren. Aangezien we het komende decennium vooral een toename van de ‘jongere’ senioren verwachten (Antwerpenaars tussen 60 en 70 jaar) willen we de komende jaren dan ook vooral investeren in thuiszorg (poetshulp, thuisverpleging, aan huis bezorgde maaltijden…), in ergonomisch woonadvies, in aanpassingspremies voor woningen en in subsidies voor kangoeroewonen en huisautomatisering. We willen een uniforme premie voor mantelzorgers. Nu krijgen die enkel een premie in Deurne (€ 120), Berchem (€ 150), Hoboken (€ 150) en Wilrijk (€ 175).

 1. We willen investeren in toegankelijke en duurzame straten, parken en pleinen. Jong en oud en mensen die niet goed te been zijn, zijn de norm bij de aanleg van straten en pleinen.
 2. We willen dat alle zorgverstrekkers in de stad hun activiteiten op elkaar afstemmen, zodat er in alle wijken en buurten voldoende seniorenvoorzieningen
 3. We willen investeren in een voldoende groot aanbod thuiszorg, in ergonomisch woonadvies en in aanpassingspremies, zodat senioren zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 4. We willen de premie voor kleine hulpmiddelen uniformiseren, zodat die in ieder district dezelfde is.
 5. We willen een Antwerps actieplan tegen vereenzaming We nemen daarvoor de zorg-samen-straten als voorbeeld. We willen de sociale huisvestingsmaatschappijen betrekken bij het opsporen van eenzaamheid. We onderzoeken de mogelijkheid om op iedere verdieping van een woonzorgcentrum een student te laten wonen. In ruil voor kost en inwoon houdt die senioren gedurende een vast aantal uren per week gezelschap.
 6. We willen op stedelijk niveau een uniforme jaarlijkse premie van € 175 voor mantelzorgers En dat in afwachting van een degelijk statuut voor mantelzorgers, waarbij hun zorg een onderdeel van hun beroepsloopbaan wordt.
 7. We willen via het Zorgbedrijf extra investeren in serviceflats, woonzorgcentra, dienstencentra, zorgflats, dag- en nachtopvangfaciliteiten en seniorenwoningen.
 8. We willen een maximumfactuur in het Zorgbedrijf invoeren, waardoor de zorgfactuur in residentieel verblijf nooit hoger is dan het inkomen van de bewoner.
 9. We willen dat het Zorgbedrijf tien procent van zijn woonaanbod verhuurt tegen een voor ouderen met een gewaarborgd inkomen betaalbaar tarief.
 10. We willen extra aandacht besteden aan diversiteit in rusthuizen zodat etnisch-culturele minderheden en holebi’s- en transgenders er zich goed kunnen voelen.
 11. We willen dat de financiering van de woonzorgcentra aan de zorgzwaarte wordt aangepast, zodat het verzorgend personeel meer tijd heeft om senioren op een waardige manier te helpen.
 12. We willen het aantal en het aanbod van de Dienstencentra van het Zorgbedrijf verder uitbreiden.
 
Ontdek onze standpunten

Veilige Stad

Mobiele Stad

Sociale Stad

Onderwijsstad

WoonstadDownload ons volledige programma voor Antwerpen